I DEFINICJE

1) Regulamin – niniejszy Regulamin

2) PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Na Ostrowiu 1 (80-958), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000154544, kapitał zakładowy 1.820.000 PLN; NIP 584-020-37-65;

3) Serwis – Serwis w domenie internetowej POLSKANAMORZU.PL – w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje moblilne oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent – zgodnie z aktualną ofertą PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. 

4) Prenumerata Cyfrowa miesięcznika POLSKA NA MORZU – co do zasady płatna usługa świadczona przez PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu Serwisu w ramach Pakietów.

5) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

6) Pakiet – usługa Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU świadczona w zakresie składającym się na dany Pakiet, przez Okres Prenumeraty.

7) Okres Prenumeraty – okres przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU, w zakresie wybranego Pakietu;

8) Prenumerata Autoodnawialna – forma usługi Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU świadczona, na życzenie Użytkownika przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty w zakresie Pakietu wybranego przez Użytkownika. Usługa Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą lub w systemie paypal.

9) Konto – konto zdefiniowane Regulaminie Użytkownika miesięcznika POLSKA NA MORZU.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest co do zasady odpłatne. Zasady udostępniania Serwisu nieodpłatnie określone są w punkcie III Regulaminu.
 2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu w ramach Pakietu na Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej – na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania Pakietu za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Pakietu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o.
 4. Dostępność do Pakietów jest nieograniczona terytorialnie.
 5. Usługa Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników którzy:

– posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone po podaniu adresu e- mail: w procesie zakupu Pakietu za pośrednictwem Serwisu albo w procesie aktywacji dostępu do Pakietu – gdy Użytkownik otrzymuje dostęp do Pakietu na innych zasadach, i po akceptacji Regulaminu Użytkownika miesięcznika POLSKA NA MORZU);

– zaakceptują Regulamin;

– zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. zasadach;

– dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VIII Regulaminu.

Usługa Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU jest świadczona przez PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. 

Dane kontaktowe:

Adres: Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1/(80-958)

Telefon: (+48) 58 307 17 90

Adres e-mail: prenumerata@portalmorski.pl

 1. Użytkownik nie może, w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

III ZASADY UDOSTĘPNIANIA SERWISU NIEODPŁATNIE

 1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.1. i 1.2. każdy Użytkownik otrzyma miesięcznie nieodpłatnie dostęp do nie mniej, niż 1-ego artykułu (liczba to może być większa, gdyż niektóre artykuły nie są wliczane do limitu, a nadto PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. może limit zwiększyć). Niektóre artykuły są dostępne tylko dla Prenumeratorów (tj. Użytkowników, którzy posiadają Pakiet).

1.1.Niektóre urządzenia nie umożliwiają na obliczenia limitu bez uprzedniej rejestracji w Serwisie. W takim Użytkownik zostanie poproszony o założenie Konta w Serwisie.

1.2. PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. może organizować promocje zwiększające limit artykułów dostępnych nieodpłatnie dla Użytkowników, którzy wezmą udział w promocji lub umożliwiające inny nieodpłatny dostęp do wybranych treści.

IV ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony “Zamawiam i płacę”) oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.
 2. Użytkownik, który zakupił Pakiet wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.:płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność systemem Paypal, płatność przelewem online. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Pakietu wygasa.
 3. Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika, Pakiet zostanie mu udostępniony przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. za pośrednictwem Operatora Płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty). Użytkownik będący konsumentem, któremu na jego żądanie, Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie od dnia udostępnienia Pakietu do dnia odstąpienia.
 4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU w formie Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona o ile Użytkownik przy wyborze Pakietu zaznaczy opcję autoodnowienia i wybierze sposób płatności kartą płatniczą lub PayPal. Zaznaczając opcję autoodnowienia Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. z karty płatniczej lub w systemie PayPal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

4.1.Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. ceny za kolejny Okres Prenumeraty. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest pobierana nie wcześniej niż 48 h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

4.2.Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia poprzez odznaczenie opcji autoodnowienia na swoim Koncie, nie później, niż 48 h. przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

 1. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

V ZASADY UDOSTĘPNIANIA PAKIETÓW W INNY SPOSÓB NIŻ POPRZEZ ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU.

 1. Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU może być realizowany na podstawie umowy zawartej w inny sposób niż poprzez zakup Pakietów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Do umów na dostęp do Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU mają zastosowania postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień punktu IV, o ile szczególne postanowienia tych umów nie stanowią inaczej.

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

 1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail prenumerata@portalmorski.pl lub na adres pocztowy (PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1; 80-958). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. została poinformowania o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 2. Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.

VII REZYGNACJA Z PAKIETU PO UPŁYWIE TERMINU NA ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Pakietu (czyli rozwiązać umowę na Pakiet za wypowiedzeniem).
 2. Aby zrezygnować z Pakietu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: prenumerata@portalmorski.pl z oświadczeniem o rezygnacji z Pakietu. W wiadomości o rezygnacji Użytkownik powinien wskazać od kiedy chce zrezygnować z Pakietu, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. W razie nie wskazania terminu Pakiet zostanie dezaktywowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji. W razie rezygnacji Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu, nie później, niż w terminie 14-stu dni od dnia dezaktywacji Pakietu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

VIII MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.
 2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o.
 3. Dla aplikacji POLSKA NA MORZU, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż iOS 9.0.
 4. Dla aplikacji POLSKA NA MORZU, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Android: urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż Android 5.0.
 5. Połączenie z siecią Internet.

IX REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: PORTALMORSKI.PL SP. z o.o. ul. Na Ostrowiu 1 (80-958) Gdańsk z dopiskiem Prenumerata Cyfrowa POLSKA NA MORZU lub e-mailem na adres prenumerata@portalmorski.pl
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez użytkownika.
Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

X INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z Serwisu jest PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1 (80-958), w tym zakupem Pakietu jest PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1 (80-958). W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@portalmorski.pl lub pisemnie na adres PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1 (80-958) – prosimy dodać dopisek IOD.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. a) w celu obliczenia limitu nieodpłatnego dostępu do artykułów – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca;
 2. b) w celu realizacji zamówienia na Pakiet i umożliwienia dostępu do usługi Prenumeraty – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres korzystania z Prenumeraty;
 3. c) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonaniem zamówienia na Prenumeratę – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
 4. d) przedstawienia oferty prenumeraty dopasowanej do Ciebie;

 Oferta dopasowana jest tworzona automatycznie na podstawie twoich danych, które zbieramy, profilujemy i zapisujemy.

 W tym celu gromadzimy dane o:

 1. a) twojej historii zakupowej obejmującej prenumeratę cyfrową miesięcznika POLSKA NA MORZU, w tym promocji, z których skorzystałeś;
 2. b) twojej aktywności w naszym Serwisie, takiej jak odwiedzane przez ciebie strony, skąd do nas przyszedłeś, jakie treści wyświetliłeś, ile czasu poświęciłeś na czytanie poszczególnych treści w Serwisie;
 3. c) informacji, czy masz konto w Serwisie;
 4. d) rodzaju urządzenia/urządzeń, z których korzystasz.

 Twoje dane gromadzone mogą być także za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w twoich urządzeniach końcowych.

Oferty dopasowane mogą być ci przedstawiane, o ile się na to zgodzisz.

Możesz się odwołać od warunków przedstawionych w ofercie dopasowanej. Wystarczy, że wyślesz e-maila na adres: prenumerata@portalmorski.pl . Wówczas zapoznamy się osobiście z przedstawionymi ci warunkami, udzielimy dodatkowych informacji i rozstrzygniemy sprawę.

Podstawą prawną przedstawienia ci oferty dopasowanej jest twoja zgoda na przedstawienie takiej oferty. – tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Wystarczy, że wyślesz e-maila na adres: prenumerata@portalmorski.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania twoich danych do momentu cofnięcia zgody.

 1. e) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na:

–  ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia lub korzystania z prenumeraty bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięci danych;

–  realizacji celów analitycznych i statystycznych – w ww celach dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej, niże przez okres 2-óch lat;

–  realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu;

–  dopasowaniu treści redakcyjnych do Twoich preferencji – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu;

 1. f) w celach marketingowych realizacji obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni – ww celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych.
 2. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

–  w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);

–  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 3 lit. a oraz ust. 3 lit. e).

 1. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

 1. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielona przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę – wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
 2. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest potrzebne do zakupu i korzystania z prenumeraty.
 3. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, marketingowe).
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez: 

. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

Pozostałe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności https://www.portalmorski.pl/polityka-prywatnosci

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf.
 2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie -wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. (ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk). Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.
 3. Punkty 4.1. i 4.2. w Rozdziale III obowiązują Użytkowników, którzy zakupią Pakiet prenumeraty autoodnawialnej począwszy od dnia 22 września 2015 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Adresat: PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, adres poczty elektronicznej prenumerata@portalmorski.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej miesięcznika POLSKA NA MORZU,

Data zamówienia ……………..

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………………………………………………

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………….

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa ………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………..

Data …………………………………..