Mega projekty ogromnych platform branży offshore

Mega projekty ogromnych platform branży offshore

Budowy, przebudowy czy też remonty różnego rodzaju ogromnych platform, wież wiertniczych oraz statków pracujących morskiej branży offshore oil & gas to najwyższa najbardziej prestiżowa półka usług branży okrętowej.

Autor: Ireneusz gradkowski

Te gi­gan­tycz­ne mor­skie obiek­ty eks­plo­ato­wa­ne są eks­tre­mal­nych wa­run­kach

dla­te­go pod­czas re­ali­za­cji pro­jek­tów ni­mi zwią­za­nych mu­szą być za­cho­wa­ne naj­wyż­sze świa­to­we wy­mo­gi ja­ko­ścio­we, bez­pie­czeń­stwa ochro­ny śro­do­wi­ska.

Kom­plek­so­wość kon­struk­cji, sko­ma­so­wa­nie urzą­dzeń na moc­no ogra­ni­czo­nych po­wierzch­niach przy za­cho­wa­niu wy­ma­ga­nych funk­cji pro­ce­sów wy­do­by­cia czy ra­fi­na­cji po­wo­du­ją, że sło­wa „naj­więk­sze” „naj­bar­dziej pre­sti­żo­we” od­no­szą się nie tyl­ko do prze­ro­bów ilo­ścio­wych, ale rów­nież na­wią­zu­ją do ska­li wy­zwań, ja­ki­mi mu­szą so­bie ra­dzić stocz­nie bu­du­ją­ce oraz re­mon­tu­ją­ce te nie­zwy­kłe mor­skie bu­dow­le, wy­zwań ra­czej nie­zna­nych dla kon­wen­cjo­nal­nych bu­dow­li te­go ty­pu prze­my­śle on­sho­re.

Dla­te­go też, tyl­ko nie­licz­ne stocz­nie Eu­ro­pie świe­cie mo­gą li­czyć na kon­trak­ty bran­ży of­fsho­re oil & gas. Mu­szą one bo­wiem dys­po­no­wać roz­bu­do­wa­ną in­fra­struk­tu­rą za­ple­czem tech­nicz­nym, gwa­ran­tu­ją­ce naj­wyż­sze świa­to­we wy­mo­gi ja­ko­ścio­we, bez­pie­czeń­stwa pra­cy ochro­ny śro­do­wi­ska opar­ciu cer­ty­fi­ko­wa­ne przez re­no­mo­wa­ne to­wa­rzy­stwa kla­sy­fi­ka­cyj­ne sys­te­my nor­my. Waż­ne jest tak­że du­że do­świad­cze­nie bran­ży kno­w-how, obej­mu­ją­ce no­wo­cze­sne na­rzę­dzia in­for­ma­tycz­ne sys­te­mo­we.

Klu­czem do efek­tyw­nej re­ali­za­cji tak ogrom­nych, skom­pli­ko­wa­nych tech­nicz­nie pro­jek­tów

są oczy­wi­ście tak­że lu­dzie za­rzą­dza­ją­cy wy­ko­nu­ją­cy pra­ce na pro­jek­cie, przy­pi­sa­ny­mi obo­wiązka­mi od­po­wie­dzial­no­ścią, du­żą ela­stycz­no­ścią oraz moż­li­wo­ścią do­pa­so­wa­nia do cha­rak­te­ry­sty­ki pro­jek­tów – ich pra­ca, wie­dza, dys­cy­pli­na za­wo­do­wa za­an­ga­żo­wa­nie bę­dą de­cy­do­wać po­wo­dze­niu każ­de­go pro­jek­tów.

Na wiel­kich plat­for­mach, gdzie do za­mon­to­wa­nia prze­te­sto­wa­nia są dzie­siąt­ki ki­lo­me­trów ru­ro­cią­gów, gdzie do po­ło­że­nia podłą­cze­nia są set­ki ki­lo­me­trów ka­bli czy do za­mon­to­wa­nia spraw­dze­nia ty­sią­ce urzą­dzeń róż­ne­go ty­pu, pra­ca mu­si się od­by­wać spo­sób usys­te­ma­ty­zo­wa­ny udo­ku­men­to­wa­ny. A w ce­nie są też ta­kie ce­chy pra­cow­ni­ków jak wy­obraź­nia, ze­gar­mi­strzow­ska pre­cy­zja, zdol­no­ści kon­struk­tor­skie, wy­ko­naw­cze or­ga­ni­za­tor­skie na naj­wyż­szym po­zio­mie.

Czytaj Więcej – Kup dostęp do e-wydnia tylko 8,99 zł