Wielka przygoda z platformami

Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego SA już od kilkunastu lat zajmuje się przebudowami remontami gigantycznych, specjalistycznych jednostek nawodnych, takich jak platformy wiertnicze. Do tej pory przebudowano bądź wyremontowano 14 takich obiektów, a w trakcie realizacji jest przebudowa platformy Petrobaltic.

Autor: Sławomir Lewandowski

Do hi­sto­rii Re­mon­to­wej SA prze­szedł dzień 21 sierp­nia 2000 ro­ku

bo wła­śnie wów­czas przy stocz­nio­wym na­brze­żu za­cu­mo­wa­ła pierw­sza plat­for­ma wiert­ni­cza – Glo­mar Arc­tic IV ame­ry­kań­skie­go ar­ma­to­ra Glo­mar Ma­ri­ne Dril­ling Cam­pa­ny. To by­ła pierw­sza plat­for­ma wiert­ni­cza re­mon­to­wa­na tej czę­ści Eu­ro­py, tym sa­mym prze­ła­ma­ny zo­stał mo­no­pol na te­go ty­pu pra­ce, głów­nie stocz­ni ho­len­der­skich nor­we­skich.

Pe­tro­bal­tic – dru­gi etap

Tym ra­zem za­da­niem stocz­niow­ców jest prze­bu­do­wa do­tych­cza­so­wej plat­for­my wiert­ni­czej na plat­for­mę pro­duk­cyj­ną, któ­ra ma od­po­wia­dać za se­pa­ra­cję ro­py naf­to­wej ga­zu ziem­ne­go na zło­żu B8 na Mo­rzu Bał­tyc­kim (na pół­noc od Ja­star­ni).

Na­le­żą­ca do Lo­tos Pe­tro­bal­tic plat­for­ma wiert­ni­cza po raz pierw­szy zo­sta­ła za­do­ko­wa­na Gdań­skiej Stocz­ni Re­mon­to­wa SA stycz­niu 2017 ro­ku. Zgod­nie kon­trak­tem za­war­tym ar­ma­to­rem jesz­cze 2016 ro­ku, stocz­nio­wy za­kres za­dań re­mon­to­wych pod­czas pierw­sze­go eta­pu (sty­cze­ń-czer­wiec 2017) do­ty­czył prac sta­lo­wych. Wy­ko­na­no wów­czas m.in. re­mont spud­ca­nów, czy­li pod­staw nóg plat­for­my oraz mo­der­ni­za­cję czę­ści ko­lumn.

Plat­for­ma Pe­tro­bal­tic zo­sta­ła wy­do­ko­wa­na do­kład­nie po 5 mie­sią­cach prze­ka­za­na ar­ma­to­ro­wi przed kon­trak­to­wym ter­mi­nem – czerw­cu 2017 ro­ku. Na gdań­ską wy­spę Ostrów plat­for­ma wró­ci­ła 11 pa­ździer­ni­ka. Wów­czas za­czął się dru­gi etap prze­bu­do­wy, któ­ry tr­wa do dzi­siaj.

Sze­ro­ki za­kres prac

Bie­żą­cy za­kres prac po­le­ga na do­koń­cze­niu mon­ta­żu fun­da­men­tów pod mo­du­ły, wy­ko­na­niu uzbro­je­nia mon­ta­żu kon­struk­cji wspor­czej fla­ry, czy­li czę­ści, któ­rej spa­la­ny jest gaz ziem­ny wy­do­by­wa­ny wraz ro­pą naf­to­wą. za­kre­sie prac jest rów­nież wy­ko­na­nie ra­my pod­trzy­mu­ją­cej nad­bu­dów­kę wy­po­sa­że­nie ca­łe­go pon­to­nu, łącz­nie si­łow­nią, fun­da­men­ta­mi, ru­ro­cią­ga­mi pon­to­nie na po­kła­dzie.

Grun­tow­nej prze­bu­do­wy wy­ma­ga rów­nież sa­ma nad­bu­dów­ka, któ­ra pier­wot­nie zo­sta­ła wy­ko­na­na dla stan­dar­do­wej jed­nost­ki pły­wa­ją­cej przez ho­len­der­ską stocz­nię Kep­pel Ve­rol­me nie od­po­wia­da prze­pi­som obo­wią­zu­ją­cym dla jed­no­stek of­fsho­re. Mo­dy­fi­ka­cja obej­mie tu m. in. prze­bu­do­wę ca­łych kla­tek scho­do­wych, wy­mia­nę drzwi okien. Więk­szość wy­żej wy­mie­nio­nych prac zo­sta­ła już wy­ko­na­na. Ostat­ni etap po­le­ga na in­te­gra­cji wszyst­kich czę­ści, podłą­cze­niu i w dal­szych eta­pach prze­te­sto­wa­niu ca­łej wie­ży od­da­niu jej dla klien­to­wi – Lo­tos Pe­tro­bal­tic.

Czytaj Więcej – Kup dostęp do e-wydnia tylko 8,99 zł