Unijny zamach na rybołówstwo przybrzeżne?

Jednym głównym priorytetów zrównoważonego rybołówstwa Unii Europejskiej była od lat ochrona wspomaganie połowów małoskalowych przybrzeżnych. każdym funduszy unijnych wspomagających rybołówstwo, duży nacisk kładziono na pomoc tym grupom. To jednak może się zmienić. projektowanym Europejskim Funduszu Morskim Rybackim (EFMR) na lata 2021 – 2027 pojawiły się propozycje, które diametralnie zmieniąją rozumienie rybołówstwa łodziowego.

Autor: HUBERT BIERNDGARSKI

 

24 me­try za­miast 12?

Obec­nie łódź ma­ło­ska­lo­wa, przy­brzeż­na, to łódź ry­bac­ka do dłu­go­ści nie prze­kra­cza­ją­cej 12 me­trów bez moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia po­ło­wów na­rzę­dzia­mi cią­gnio­ny­mi (mię­dzy in­ny­mi trał). Na ta­kie ry­bo­łów­stwo Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska każ­dym do­tych­cza­so­wym fun­du­szu wy­dzie­la­ła du­że kwo­ty do­ta­cji (na bu­do­wę, mo­der­ni­za­cję, re­mon­ty do­po­sa­że­nie sprzę­to­we, tak­że szko­le­nia lu­dzi). pro­jek­cie no­we­go fun­du­szu po­ja­wił się jed­nak za­pis, któ­ry de­cy­zję dłu­go­ści ło­dzi przy­brzeż­nej ce­du­je na kra­je człon­kow­skie.

Musimy wspierać rybołówstwo łodziowe, przybrzeżne

Czesław Hoc, europarlamentarzysta, członek unijnej komisji ds. rybołówstwa

Wszyscy jesteśmy zgodni, że EFMR jest realizacją Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb.) ma zapewnić rozwój zrównoważonego rybołówstwa akwakultury oraz przetwórstwa rybnego! Zatem, głównymi celami są: odbudowa ochrona ekosystemu morskiego ich bioróżnorodności, transfer wiedzy, czyli zarządzanie poprzez wiedzę oparciu badania naukowe, „oczkiem głowie” ma być łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. Tymczasem, mojej ocenie obecny projekt EFMR na lata 2021 – 27 niekoniecznie będzie sprzyjał ich beneficjentom. Jestem Polski serce mnie boli, gdy widzę, jak powoli umiera Bałtyk! Dorsz znika tego morza. Zaburzony jest łańcuch pokarmowy. Przełowienia, tym – tzw. połowy przemysłowe (paszowe), ocieplenie klimatu, eutrofizacja, mniejsze wlewy słonej wody Morza Północnego przez wąskie płytkie Cieśniny Duńskie. To nakazuje, by szczególnie wzmocnić zarządzać racjonalnie na Bałtyku, oparciu naukę głos rybaków. Pilnie należy ratować Bałtyk!

co najważniejsze, wcale nie wzmacniamy łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, które miało być naczelnym priorytetem. Nie dość, że zmniejszamy współfinansowanie we wsparciu lokalnym, to nade wszystko jest próba zdefiniowania „rybackiego statku na małą skalę” powyżej długości 12 m (rzeczywistości do 24 m). To nie promuje nie wzmacnia rodzinnego rybołówstwa łodziowego. Stąd mój apel pogłębioną refleksję, by rzeczywiście wesprzeć tradycyjne, rodzinne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. Kieruję ten apel do Komisji Rybołówstwa, nade wszystko do przedstawicieli KE.

Śro­do­wi­ska ry­bac­kie wal­czą o swo­ją przy­szłość

Kie­dy tyl­ko nie­ko­rzyst­ne za­pi­sy po­ja­wi­ły się pro­jek­cie EFMR, śro­do­wi­ska ry­bac­kie na­szym kra­ju pod­ję­ły wal­kę swo­ją przy­szłość…

Czytaj Więcej – Kup dostęp do e-wydnia tylko 8,99 zł